فرم ارزیابی کیفیت برگزاری دوره‌های آموزشی
(ویژه فراگیران دوره‌های آموزشی مرکز)

فراگیر محترم، فرم زیر در راستای سنجش و ارزیابی نظرات شما نسبت به شیوه تدریس و فعالیت‌های این دوره آموزشی تهیه گردیده و نتایج حاصله در راستای اصلاح روش‌های تدریس و ارزشیابی مدرس دوره آموزشی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت . لذا بذل عنایت در دقت و قضاوت صحیح در تکمیل این فرم بسیار حائز اهمیت بوده و موجب سپاسگزاری است که با اطلاعات این فرم ما را در تجزیه و تحلیل و ارزیابی دوره و همچنین بهبود روش‌های آموزشی یاری فرمائید.

کیفیت خدمات و کلیات دوره

شیوه ارایه تدریس

error: Content is protected !!